അർജുൻ രാമചന്ദ്രൻ

ഉയർന്നു വരുന്ന യുവ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണ് അർജുൻ. സിനിമയും സാഹിത്യവും ആണ് മറ്റു താല്പര്യങ്ങൾ. മുൾട്ടീമീഡിയയിൽ ബിരുദപാഠ്യക്രമം പൂർത്തിയാക്കി. ഫോട്ടോമെയിൽ മാഗസീനിന് വേണ്ടി അസ്സോസിയേറ്റ് എഡിറ്റർ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുകയും, ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നു.