വാക്കും നോക്കും 72017-04-04T04:43:47+00:00

Project Description

എന്‍റെ കണ്ണെടുത്തു വെച്ച ഓർമ്മയുടെ അടയാളങ്ങൾ

കവിത ശിഹാബ് 2017 / ഫോട്ടോ അബുൽ കലാം ആസാദ് 1990

കൊച്ചിയുടെ ബിരിയാണി പെരുമപേറുന്ന
കായിക്കാൻെറ കടയ്ക്കടുത്തൊരിടത്ത്
പണ്ട്,
മക്കത്തേക്ക് പോകാനൊരു ബസ്സൊരുങ്ങി.
കുറെ ആളുകൾ അതിൽ ചേർന്ന്
പണം കൊടുത്തു.
എന്തുണ്ടായെന്നറിയില്ല.

ബസ്സ് അജ്മീറിൽ പോയി
എന്നൊരു കേൾവി.

ശിഹാബ്. ടി.എം.ശിഹാബുദീൻ. പശ്ചിമ കൊച്ചിയുടെ ആദ്യത്തെ ഗാലറിസ്റ്റും, സമകാലീന മലയാള കവിതയിലെ ദാർശനിക കവിയുമാണ്.

Text © Shihab / Landmarks of my memories © Abul Kalam Azad 1980 – 2000