വാക്കും നോക്കും 62017-04-04T04:43:47+00:00

Project Description

എന്‍റെ കണ്ണെടുത്തു വെച്ച ഓർമ്മയുടെ അടയാളങ്ങൾ

കവിത ശിഹാബ് 2017 / ഫോട്ടോ അബുൽ കലാം ആസാദ് 1990

ചേരിയിലൊരാലുണ്ട്
ആലിലെ ബീവിയുണ്ട്

തലമറച്ച പെണ്ണുങ്ങൾ
രാവിലെ
ആലിനു ചുറ്റുമടിച്ചുവാരും
ചന്ദനത്തിരി കത്തിച്ചു വെയ്ക്കും
നേർച്ച നേരാനാളുകൾ വരും
കോഴിമുട്ടയും കാശും വെയ്ക്കും

കപ്പക്കാരോടിച്ചിട്ടൊരു പെണ്ണ്
ആലിലേക്കോടി കയറിയതാണ്
ആല് മാറ് പിളർന്ന് കൊടുത്തു
പെണ്ണതിലേക്ക് കേറിമറഞ്ഞു.

ശിഹാബ്. ടി.എം.ശിഹാബുദീൻ. പശ്ചിമ കൊച്ചിയുടെ ആദ്യത്തെ ഗാലറിസ്റ്റും, സമകാലീന മലയാള കവിതയിലെ ദാർശനിക കവിയുമാണ്.

Text © Shihab / Landmarks of my memories © Abul Kalam Azad 1980 – 2000